Kiadó lakások és irodák

Megbizási szerződés ingatlan bérbeadás

Megbízási szerződés

Mely létrejött egyrészről Viktória ingatlan közvetítő iroda Major László Ev 765078 (1077 Budapest Hársfa u. 21.,  tel. 061  409-13-19) mint közvetítő a továbbiakban, mint megbízott, másrészről:

NÉV:……………………………………………………………………………   

CÍM:…………………………………………………………………………….   

TEL.:……………………………                 Adó .SZÁM:……………………..  

mint megbízó között, az alábbi feltételekkel.:

1.) A megbízó megbízza a közvetítőt, a tulajdonát képező a fentiekben részletezett ingatlan bérbeadására.

2.) Amennyiben a megbízott sikeresen kiközvetíti a megbízó által felkínált ingatlant,

úgy a közvetítési díj egy hónapi nettó bérleti díj + Áfa-nak megfelelő összeg,  amely abban az esetben válik esedékessé, amikor a megbízó a megbízott által kiközvetített új bérlővel bérleti szerződést köt.

3.) A megbízás keretében a közvetítő vállalja, hogy az ingatlan adatait nyilvántartja, közreműködik a megfelelő bérlő felkutatásában, a bérleti díj megállapításában és a bérbeadási szerződés elkészítésében.

4.)A megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízott ingatlanügynökség nem vállal felelősséget az általa hozott bérlőjelöltekért.

5.)A megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan okirattal, amely lehetővé teszi az említett  ingatlan bérbeadását.

6.)A megbízott által kiközvetített leendő bérlővel a megbízó nem tud megegyezni és a Bérleti szerződés nem jön létre, abban az esetben a megbízott sem, anyagi sem erkölcsi kártérítésre nem tarthat igényt a megbízó felé.

7.) Amennyiben a tulajdonos illetve a megbízó e szerződést megkerülve a megbízó által közvetített ügyféllel mégis szerződést köt abban az esetben e szerződés alapján a megbízott igényt tart a kölcsönösen megegyezett közvetítési díj összegére, amelyet a megbízó köteles egy összegbe megfizetni

8.) Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jutalékot nem fizeti ki, tehát a megbízási szerződést megszegi, úgy a Viktória Ingatlan Közvetítő Iroda a közvetítői Díjat bírósági eljárás útján érvényesítse a megbízó költségére, végrehajtó ügynökség útján is.

9.)A megbízási szerződés a két fél aláírásával lép életbe és addig tart, míg megbízó megbízott fel nem bontják.

10.)A szerzõdésben nem szabályozott kérdésekre a PTK. és a hatályos jogszabályok az irányadók. A szerzõdõ felek az esetleges jogviták elbírálására a helyileg illetékes Bíróság kizárolagos illetékességét jelölik meg.

A szerzõdö  felek, a szerzõdést megismerték, annak tartalmát megértették és akaratukkalmindenben megegyezõt aláírásukkal jóváhagyták.

Budapest. …………………………………………………….

                        ………………………………                                              …………………

                                   Megbízó                                                                                Megbízott