Kiadó lakások és irodák

iroda bérleti szerzödés

Irodabérleti Szerződés

Melyet egyrészről                                                      másrészről

NÉV:..............................................................      NÉV:........................................................

CÍM:..........................................................           CÍM:.........................................................

ADÓ SZÁM:..............................................          ADÓ SZÁM:............................................

mint tulajdonos                                                                    mint bérbevevő

( továbbiakban: bérbeadó)                                     ( továbbiakban: bérlő),

Kötöttek alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett.

 

1.) A bérbeadó bérbe adja, a bérlő iroda céljára bérbe veszi megtekintett állapotban a …………………………......………………………………………………………...sz.alatti bérleményt.  A bérbeadó szavatol azért, hogy harmadik személy nem zavarja, és nem korlátozza a bérlő bérleti jogát a bérleményben.

2.) A szerződő felek a bérleti szerződést……………………………………………………   Napjától számított 1 éves időtartamra kötik meg, amelyet közös megegyezéssel meghosszabbíthatnak. Erre vonatkozó szándékukat egymásnak e bérleti szerződés lejárta előtt legalább egy hónappal kötelesek írásban bejelenteni. Amennyiben ilyen bejelentés nem történik, vagy közös megegyezés nem jön létre, úgy a szerződés az eredetileg kikötött határidővel megszűnik.

3.) A felek a bérlemény bérét havi……………….....……...…….Ft, azaz…………………..........….

………………………………….Ft összegben állapítják meg. A bérlő jelen szerződés aláírásakor, majd ezt követően havonta előre, minden hónap…………..-án számla ellenében a bérbeadónak köteles megfizetni. A bérbeadó jogosult a bérleti díjat az egy éves szerződés letelte után a KSH által közzétett infláció mértékével megegyező mértékben kiigazítani.

4.) A bérlő ezenkívül köteles időben kiegyenlíteni az általa igénybevett szolgáltatások díját. (villany, gáz, távfűtés, telefon, kábeltévé, víz- csatornadíj, szemétdíj, közös költség, stb.). A bérleményre eső felújítási alapot a bérbeadó fizeti.

5.) A bérlő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg…..........……………………………………Ft,

azaz………………………………………………….Ft óvadékot (kaució) ad a bérbeadónak, aminek átvételét a bérbeadó a jelen szerződés aláírásával elismer és nyugtáz. Az óvadékot a bérbeadó kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg nem fizetett követeléseinek kielégítésére valamint az esetleges kártérítési kötelezettségek biztosítására használhatja fel. Az óvadék visszafizetése a bérlemény átadásakor a kiegyenlített közműszámlák ellenében esedékes. Amennyiben a bérlő ezen szerződésben meghatározott időtartamon belül felmondja a bérleti szerződést, úgy a  kaució összegéről lemond.

6.) A bérbeadó a szerződést írásban felmondhatja( 1993. évi LXXVIII / III. fejezet 24/1),ha

            a.)  a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg,

            b.) a bérlő szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét nem teljesíti,

            c.) a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az együttélés             követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak,

d.) a bérlő vagy a vele együtt lakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják, vagy rendeltetésükkel ellentétesen használják.

7.) A bérlő a bérlemény takarításáról maga gondoskodik, továbbá a közös tulajdont képező területeken keletkezett szennyeződés eltakarítása is a feladata, amennyiben azt a bérleményben lakó vagy tartózkodó személyek okozták.

8.) A bérlő a bérleményben semmilyen átalakítási munkát nem végezhet, illetve végeztethet a bérbeadó előzetes beleegyezése nélkül

9.) A falon kívüli szerelvények, készülékek karbantartási, hibaelhárítási és javítási kötelezettsége a bérlőt terheli  abban az esetben , ha azokat a Bérlő nem rendeltetésszerűen használja. Hiba esetén a bérlő köteles annak elhárítását haladéktalanul, szakszerűen elvégeztetni.

10.) Amennyiben a bérlő a bérlemény helységében olyan hibát észlel, amelynek elhárítása a bérbeadó feladata, ezt köteles a bérbeadónak haladéktalanul bejelenteni. Amennyiben azonnali intézkedésével egy esetleges nagyobb kár keletkezését megelőzheti, a szükséges mérvű munkát köteles elvégeztetni vagy elvégezni. Ebben az esetben az így keletkezett költséget a bérbeadó köteles megtéríteni.

11.) A bérlő a bérleményt, annak berendezéseit, valamint a közös használatra szolgáló területeket rendeltetésszerűen, mások jogainak sérelme nélkül használhatja. A bérlő tudomásul veszi, hogy az általa okozott károkért nem csak erkölcsileg, hanem anyagi értelemben is felel.

12.) A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleménybe másokat be nem fogadhat, azt használatra át nem engedheti, albérletbe nem adhatja.

13.) A bérlő a szerződés megszűnése esetén másik bérlemény biztosítására nem tarthat igényt. A szerződés megszűnése esetén a bérleményt az utolsó napon eredeti állapotban/a bérlemény állapota a beköltözéskor/, kitakarítva, kulcsaival együtt köteles a bérbeadó rendelkezésére visszabocsátani, és egyidejűleg kiegyenlíteni az addig az időpontig felmerült közműdíjakat, telefonszámlát és közös költséget. Amennyiben bérlő a bérleményt felszólítás ellenére sem bocsátja bérbeadó birtokába, bérlő hozzájárul, hogy bérbeadó a bérlet tárgyát, képező bérleményt jogos önhatalommal birtokba vegye a szerződés megszűntétől számított 15 nap elteltével.

14.) A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a PTK. és a hatályos jogszabályok az irányadók. A szerződő felek az esetleges jogviták elbírálására a helyileg illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét jelölik meg.

15.) A szerződés elválaszthatatlan részét képezi egy példány leltárív, mely tartalmazza a közüzemi mérőórák állását is.

A szerződő felek a szerződést megismerték, annak tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyező, aláírásukkal is elismerték.

Budapest,……………………………………………….

 

…………………………………….                         …………………………………….

   Bérbeadó                                                                          Bérbevevő